A A A
 • "POSITUS" Projekt
  "POSITUS" Projekt

"POSITUS" Projekt

A projekt célja Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (10 fő) társadalmi re-integrációja, képzésbe való bekapcsolódásuk, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük segítése, olyan egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülő komplex szolgáltatás és kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazásával, mely az alkalmazkodóképesség javítását helyezi középpontba.

 

A program az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

 

Program abból indul ki, hogy a látókörünkben sok olyan hátrányos helyzetű munkanélküli van, aki megfelelő motivációval rendelkezik a munkába álláshoz, illetve a folyamatos munkavégzéshez, ugyanakkor különböző személyes problémák, pszichológiai zavarok, személyiségvonások, addiktológiai rendellenességek és más nehézségek megakadályozzák ezeket az embereket abban, hogy megfelelően képviseljék érdekeiket a munkaerőpiacon. Ha ezek az emberek megfelelő segítséget, támogatást, felkészítést, tanácsadást kapnak, problémáik kezelhetővé válnak, és a program hozzájárulhat rehabilitációjukhoz. A projekt alapját képezi a munkaerő-piacról tartósan kiszorult, többszörösen hátrányos helyzetű álláskeresők részére munkaerő-piaci ismeretek nyújtása. Célul tűztük ki továbbá, hogy a közösségben lezajló csoportfolyamatok segítsék a tagokat a munka világába való reintegrálódáshoz. A csoportban megszerzett saját élményű tapasztalatok, a munka-erőpiaci tréning, a szolgáltatások eléréséről való tájékoztatás és a kommunikációs készségek fejlesztése segíti a tagokat a munkanélküliség okozta hátrányok leküzdésében. Feladatunknak tartjuk, hogy csökkentsük a munkanélküliség által érintett szociálisan hátrányban lévő személyek izolációját, segítsük visszaszerezni önértékelésüket. Lehetőséget teremtsünk az érdekérvényesítésük megvalósítására.

 

A projekt indításának háttere az egyesület elmúlt években megvalósított HEFOP 2.3.2.-es projektjeinek tapasztalata, mely szerint a gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. Ahhoz, hogy az emberek boldoguljanak, megélhetésre, munkára van szükségük. Ahhoz, hogy minél többen dolgozhassanak, a jelenleginél képzettebb, a gazdaság változásaihoz könnyebben alkalmazkodó emberekre van szükség. Az emberek esélyeit, alkalmazkodóképességét a céltudatos képzés és az életkörülmények javítása is növeli. Csak akkor lehet sikeres egy reintegrációs program, ha a bevont embereket segítjük abban, hogy képesek legyenek megfelelni a vállalatok és a folyamatos technológiai újítások támasztotta elvárásoknak, versenyképes és naprakész tudással rendelkezzenek. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés.

 

Célunk biztosítani annak feltételeit, hogy az emberek ötvözhessék a tanulást és a munkavégzést, a képzési lehetőségek pedig mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

 

Célcsoport szükséglete:

 

A projekt célcsoportjának kiválasztása, meghatározása az Egyesület HEFOP 2.3.2 (Pigmalion Projekt,) valamint a Hefop2.2. és Hefop2.3.2 -0.5/1, valamint az OFA hajléktalanok munkába állásának elősegítése, projekt tapasztalatira épült. A célcsoport összetételét a szükségfelmérés alapján határoztuk meg, illetve a jelen futó programjainkba jelentkezett, de a feltételrendszernek meg nem felelőkkel együtt terveztük.

 

Közvetlen kedvezményezettek köre

 

Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek, akik legalább 2 éve nem foglalkoztatottak, és akik sem a munkaügyi sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek; (10fő)

 

A célcsoport kiválasztásánál fő szempont, hogy a projektbe bekerült személyek a leírt jellemzők alapján megfelelő módon reprezentálják a térség, hasonló problémákkal rendelkező munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű lakosait.

 

A célcsoportot jellemző problémák, szükségletek:

 • gyenge munkavégző képesség, alkalmazkodóképesség, beilleszkedési problémák
 • tanulási nehézségek megküzdési, érdekérvényesítő képességek hiánya
 • családszervezési, menedzselési képességek hiánya
 • gyermeknevelési problémák
 • lakhatási problémák
 • a megélhetési lehetőségek alapvető hiánya

 

Közvetett kedvezményezettek köre:

 • a projektben résztvevők által létrehozott önsegítő csoportok, melyek tagjai nem vesznek részt közvetlenül a projektben, de hasonló problémával küzdenek, mint a projektben résztvevők (a program segíti e csoportok létrejöttét)

 

Hosszú távú célkitűzések:

 

Tatabányán az alacsony iskolai végzettségű, munkaerő piacról kirekesztett, utcán élő hajléktalan emberek (10fő), foglalkoztathatóságának növelése. A több szempontból hátrányos helyzetű emberek irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak kognitív viselkedésterápia módszerével történő korrigálása, és egyéni esetkezelés által a társadalmi re-integrációjuk segítése.

 

Rövid távú, konkrét célok:

 • egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex pszicho-szociális fejlesztő szolgáltatások biztosítása
 • a munkaerőpiacra való bejutáshoz, a beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése
 • alkalmazkodási nehézségek leküzdése a gyenge munkavégző képesség fejlesztése
 • a munkavégzésre való motiváció erősítése
 • a munkavégzésre való képesség – testi, lelki egészség – fejlesztése
 • a tanulási nehézségekkel küzdő, motiválatlan csoportok gyakorlat- és siker-orientált képzési formáinak kifejlesztése
 • pályaorientáció
 • aktív tanulási készségek, életviteli kompetenciák elsajátításának segítése.

 

Várható eredmények:

 

A projektbe bevont 20 főből minimum 18 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak. Várhatóan 10 fő egy 10 hónapos munkagyakorlatot szerez, és minimum 8 fő visszailleszkedik a munkaerőpiacra.

 

A célcsoport

 • tagjai által igénybe vett szociális ellátások száma csökken
 • a projekt következtében társadalmi kirekesztettségének enyhülése, illetve megszűnése
 • gazdasági helyzetének javulása
 • szociális helyzetének javulása
 • individuális, a munkával összefüggő képességek fejlődése
 • önfejlesztésre, segítség elfogadására, munkavégzésre való motivációjának erősödése
 • egyéni és családi problémáinak javulása.

 

Projektmenedzser:

Lőrincz Norbert

Tel: 34/301-021

E-mail: uszse@chello.hu