A A A
 • USZT
  USZT
 • Eu logo
  Eu logo
 • PROHARO logo
  PROHARO logo
 • PROHARO molino
  PROHARO molino

"PROHARO PLUS" Projekt

A hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatási helyzete a rendszerváltást követő átalakulási válság során alapvetően az átlagosan alacsony képzettségi szintjük miatt változott meg radikálisan. Az átalakulás nagyon rövid idő alatt teljesen leértékelte az alapfokú végzettség munkaerő-piaci értékét. Ezen társadalmi réteg mai alacsony foglalkoztatási szintjének oka tehát nem valamiféle kulturális különbözőségben keresendő, hanem olyan kézenfekvő okokban, mint a hátrányokkal küzdők többségének alacsony képzettsége.

 

A hátrányos helyzetű munkakeresőknek még egy további problémával meg kell küzdeniük, ez pedig a munkaadók nemzetközi összehasonlításban erős előítéletessége. Most megpályázott projektünkkel – eddigi munkaerő-piaci reintegrációs tapasztalatainkat felhasználva – ezen problémákra kívánunk reagálni, szoros együttműködést kialakítva a az eddigi együttműködő partnereinkkel. Így a program stratégiai célja, hogy a hátrányos helyzetű lakosság projektben részt vevő tagjai elsajátítsák és alkalmazzák, későbbiekben pedig fejlesszék azokat a kulcskompetenciákat, melyek a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedést sikeressé és tartósabbá teszi.

 

A TÁMOP 5.3.1 PROHARO nevű programunk tapasztalatai alapján, jelen projekt nem titkolt célja hogy Tatabánya kistérségében jöjjön létre egy olyan hatékonyan működő szakmai együttműködési hálózat, amely megakadályozza a leghátrányosabb helyzetű megyei jogú városban élő marginalizálódott csoportok végleges társadalmi leszakadását, eredményesen lép fel ezen rétegek foglalkoztathatóságának javítása érdekében. A kommunikáción keresztül kívánunk hozzájárulni a helyi társadalom előítéletes gondolkodásmódjának befogadóvá tételéhez. Meggyőződésünk, hogy a programrészek csak akkor működhetnek hatékonyan, és programunk csak akkor lehet sikeres, ha a projekt szakmai munkáját komoly kommunikációs munka támogatja. Szervezetünk célja, hogy a munkáltatók és a képzők célcsoporttal kapcsolatos fenntartásai csökkenjenek, és előítéletek nélkül fogadják be a célcsoport tagjait.

 

Közvetlen cél

A projekt közvetlen célja a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztathatóságának javítása, szükséges kulcsképességeik kialakítása, az önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani az egyén azon szociális stratégiáit, amelyek szükségesek a munkaerő-piaci belépéshez és bennmaradáshoz. Az egyént nem önmagában, hanem a családdal együtt kezeljük, és juttatjuk el az együttműködési hálózatnak az ügyfél számára szükséges pontjaira.

 

Közvetlen kedvezményezettek köre

 • Tatabánya és kistérségében élő leghátrányosabb helyzetű inaktív emberek, akik alacsony iskolai végzettséggel, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek
 • Tatabánya szegregált lakókörnyeztében élő romák

 

Közvetett kedvezményezettek köre

 • A családtagok, elsősorban a gyerekek (életkörülményeik javulnak a célcsoport tagjain keresztül
 • A projektben résztvevők által létrehozott önsegítő csoportok, melyek tagjai nem vesznek részt közvetlenül a projektben, de hasonló problémával küzdenek, mint a projektben résztvevők (a program segíti e csoportok létrejöttét)

 

Hosszú távú célkitűzések

 • Tatabányán az alacsony iskolai végzettségű, munkaerő piacról kirekesztett szegregált lakókörnyezetében élő roma, illetve Tatabánya és kistérségében többszörösen hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának növelése.
 • A több szempontból hátrányos helyzetű emberek irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak kognitív viselkedésterápia módszerével történő korrigálása, és egyéni esetkezelés által a társadalmi re-integrációjuk segítése.

 

Rövid távú, konkrét célok

 • egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex pszicho-szociális fejlesztő szolgáltatások biztosítása
 • a munkaerőpiacra való bejutáshoz, a beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése
 • alkalmazkodási nehézségek leküzdése
 • a gyenge munkavégző képesség fejlesztése
 • a munkavégzésre való motiváció erősítése
 • a munkavégzésre való képesség – testi, lelki egészség – fejlesztése
 • a tanulási nehézségekkel küzdő, motiválatlan csoportok gyakorlat- és siker-orientált képzési formáinak kifejlesztése
 • pályaorientáció
 • alapismertek pótlása, felzárkóztatás
 • aktív tanulási készségek, életviteli kompetenciák elsajátításának segítése.

 

Várható eredmények

A projektbe bevont 30 főből minimum 28 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak. Várhatóan 28 fő sikeres képzési vizsgát tesz, és minimum 15 fő az önsegítő foglalkozásokat, ill. szocio-csoportot befejezi.

 

Speciális eredmények

Akik hosszabb időre kiestek a munka világából, képesek lesznek újraszervezni életmódjukat, pszichés, és gyakorlati szempontból egyaránt. Tudatosan szervezett, tervezett változásokkal,átgondolt módon kezdik meg az új szerepeik vállalását, könnyebbé válik a beilleszkedés,hatékonyabbá a munkavégzés. A beszűkült, sivár életmód és perspektívátlanság helyett a túlélés, sőt előrelépés lehetősége tudatosodik, a kapcsolati készségek fejlődnek. Mindezek a kilépés lehetőségét alapozzák meg. A különböző konfliktuskezelő – kommunikációs tréningek segítenek abban, hogy a problémaleküzdés (coping) módjait. Az én-azonosság, önbecsülés, önértékelés, autonómia fejlődik, tudatosabb, rugalmasabb gondolkodásmód alakul ki. Az egyéni mentálhigiénés- pszichológiai konzultációk lehetőségével az adott problémák medikalizációja elkerülhetővé válik. A szociális tanácsadás során az ügyfelek tájékozottabbak lesznek a szolgáltatási ellátási formákban, és motiváltak az intézményi segítségre.

 

A projekt felépítése:

 1. Csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása

  A tervezett felkészítés a projekt valamennyi résztvevője számára elérhető alapmodulokat és ráépítő tréning modulokat tartalmaz a célcsoport fejlődési igényeire, szükségleteire építve. 

  Az alkalmazott csoportos, aktivizáló módszerek és az aktivitás elvárása, a motiváció kialakítása és erősítése, az új készségek kialakítása közelebb hozza a segélyben részesülőket a munkaerőpiac és a munkáltatók elvárásaihoz. Az alapmodulok célja az önismeret és önértékelés, a kreatív gondolkodás, a döntési készség, a problémamegoldás, kommunikációs készség fejlesztése, konfliktusok kezelése, az együttműködés és a társas kompetenciák kialakításának elősegítése.
 2. Mentális programok, készségfejlesztés

  A kiegészítő modulok célja az egyes résztvevőkkel készített fejlesztési tervekben közösen meghatározott egyéni fejlődés elősegítése, személyiségfejlesztő, konfliktuskezelési és kapcsolati hatékonyság fejlesztő FAT akkreditált tréningek segítségével. A tréningek folyamatosan, egymást követő munkanapokon vagy egy-egy munkanap kihagyásával zajlanak, ezért a tréning napjain a résztvevők megélhetését étkezés és képzési támogatás formájában biztosítjuk.
 3. Fejlesztéshez kapcsolódó szakmai tevékenységek

  Képzési tanácsadás, és képzésbe segítés, képzésben történő részvételre felkészítés (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

  Munkaügyi tanácsadás, munkába segítés, munkába állítás (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

  A projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül mentori szolgáltatással, kapcsolatügyelettel

 

Szociocsoport célja: a tréningeken megalapozott készségek begyakorlása, önálló életvezetési készségek kialakítása. A felkészítés 2. hónapjától heti egy alkalommal, 6 órában szociocsoport segíti az „Első lépést”. A szociocsoportok mindkét esetben a fejlesztési folyamat végéig tartanak. A csoportnak több feladata is van, egyrészt a célcsoportot hozzászoktatja ahhoz, hogy időre, rendszeresen el kell mennie otthonról. Megszokják, hogy 6 órát egy helyen, egy csoportban töltenek. A csoport felkészít a munkavállalással kapcsolatos életvitelváltásra. Az egyén társas kompetenciáinak kialakítása, begyakorlása történik. A csoportban folyamatos visszajelzést kap az egyén, ami segíti szociális készségeinek fejlődését, jelentősen növelve alkalmazkodó képességét, egy-egy feladathoz, problémához való megfelelő viszonyulását.

Önálló életvezetési készségek, családi szerepek, családi élet és a munkavállalói szerep összehangolása

Háztartásgazdálkodás, reklámok hatása a vásárlásra, hitelek, eladósodás, adósságcsapda.

Családi szerepek, családi ünnepek, munkamegosztás a családban. Szülői szerep, játék szerepe a gyermek fejlődésében, kapcsolattartás az iskolával. Változásokhoz való alkalmazkodás, az egészséges személyiség, együttműködés vagy konfliktus Munkahely; elvárások a munkaerőpiacon, főnök-beosztott kapcsolat, munkatársakkal való megfelelő kontaktus, kudarcok, eredményes munkavégzés, csapathoz tartozás, sikerélmény a munkában.

A szociocsoportban a heti foglalkozáson kívül a csoportok önálló feladatot kapnak: egy rendezvényt kell önállóan megszervezniük. A tervezéstől a lebonyolításig önállóan dolgozik a csoport. A feladatokat egymás között osztják fel. A szociocsoportban beszámolnak a feladat aktuális helyzetéről.

A program ideje alatt 4 csoport alakul, minden csoport választ, hogy az alábbiak közül melyik program megszervezését vállalja.

 • Környezetvédelmi csoport- szelektív hulladékgyűjtés, a környék takarítása.
 • Életvitel csoport – vacsora a csoportnak, a csoport közösen főz, programmal is készülnek.
 • Szabadidő csoport – kirándulás szervezése.
 • Sportnap csoport –sportok szervezése, verseny a csapatok között.

 

Az önállóan végzett csapatmunkában élesben gyakorolják a csoportban elsajátítandó készségeket: feladatmegértés, feladatmegosztás, felelősség, együttműködés, kommunikáció, szervezés, kreatív gondolkodás, döntési készség, konfliktuskezelés, társas kompetenciák, időgazdálkodás, önismeret, önértékelés.

 

Utókövetés, „PROHARO” klub

Az utókövetés során kapcsolatot tartunk a célcsoport tagjaival és a kimeneti helyekkel (munkáltatókkal, képzőkkel) egyaránt.

A kapcsolattartás egyik módja a „PROHARO” klub működtetése, havi egy klubfoglalkozással. Az ügyfelek kötetlen beszélgetések során beszámolnak tapasztalataikról, esetleges problémáikról, segítséget kapnak azok megoldásához.

 

Szakmai együttműködési hálózat létrehozása

Az együttműködés célja, hogy Tatabányán jöjjön létre egy olyan hatékonyan működő szakmai együttműködési hálózat, amely megakadályozza a megyei jogú városban élő, marginalizálódott csoportok végleges társadalmi leszakadását, eredményesen lép fel e rétegek foglalkoztathatóságának javítása érdekében.

A projekt lehetővé teszi az együttműködés begyakorlását. A célcsoportok érdekében a projektet követően is fenntartjuk a szakmai hálózatot, mert programunk egy hiányzó szolgáltatást biztosít, a leghátrányosabb társadalmi csoportok foglalkoztathatóságához. A szakmai hálózat biztosítja az egyén foglalkoztathatóságának diszciplináris megközelítését. Az egyéni szükségleten alapuló szolgáltatások biztosítása lehetővé teszi, hogy az egyén a leggazdaságosabban a leghatékonyabb segítséget kapja.

A célcsoportok érdekében a projektet követően is fenntartjuk a szakmai hálózatot, mert programunk egy hiányzó szolgáltatást biztosít a leghátrányosabb társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának javítása érdekében.

 

Munkáltatói kapcsolattartás, munkáltatói klub

A program nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kimenti oldalt is felmérje, felkészítse, befogadóvá tegye. A munkáltatók kulcsszereplői ennek a programnak. Ugyanis az a gyakorlat, ami eddig jellemezte a magyar foglalkoztatási felkészítő programokat, nem tudott eredményes lenni, mert addig, amíg felkészítette a munkavállalót a foglalkoztatásra, addig nem vette figyelembe a foglalkoztatói oldalon jelentkező szükségleteket. Ezekre a szükségletekre, hiányosságokra ugyanúgy figyelni kell, mint az ügyfelek szükségleteire, hiányosságaira, ezeket is kezelni kell, csakhogy más módszerrel, más gondolkodással. Nem a szociális attitűd az, amivel eredményt lehet elérni a foglalkoztatónál – nem értik, mondhatni szektoridegennek érzik ezt a gondolkodásformát. A programban a munkáltatók felkészítését, a munkáltatói klub vezetését egy a versenyszférában eredményeket elért szakemberre bízzuk. A munkáltatókkal történő kapcsolattartás végigkíséri az egész projektet. A munkáltatói klub havonta egy alkalommal kerül megrendezésre. Célja a munkáltatók felkészítése a célcsoporttal való hatékony bánásmódra, valamint az előítéletek csökkentése. Szükséges, hogy a befogadó közeget előkészítsük: ismerjék meg a célcsoport sajátosságait, a velük való sikeres együtt-működés módszereit. A klub célja elfogadó beállítódás kialakítása, az előítéletek kezelése, a konfliktusok kezelésének megkönnyítése, nézőpontváltás elő-segítése, annak érdekében, hogy a munkáltató a legeredményesebben tuja alkalmazni az általunk felkészített embereket. Megismerik, hogy milyen tréningeken vesznek részt ezek az emberek, milyen kompetenciák megerősítéséért dolgozunk. Kikérjük a véleményüket, hogy fentieken kívül mi az, amivel Ő, mint munkáltató ki tudja egészíteni az eredményes munkavégzéshez szükséges kompetenciák sorát.

 

Balatoni Ágnes
Szakmai vezető

(34) 301-021

uszse@chello.hu