A A A

"PROHARO" Projekt

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program, „„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására” pályázati felhívásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtott pályázatot támogatásban részesítette.

 

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Projekt a Hajléktalanokért és a Romákért Tatabányán

 

A projekt célja Tatabánya szegregált lakókörnyezetében élő romák (30fő), illetve Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (30fő) társadalmi re-integrációja, képzésbe való bekapcsolódásuk, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük segítése, olyan egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülő komplex szolgáltatás és kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazásával, mely az alkalmazkodóképesség javítását helyezi középpontba.

 

Program abból indul ki, hogy a látókörünkben sok olyan hátrányos helyzetű munkanélküli van, aki megfelelő motivációval rendelkezik a munkába álláshoz, illetve a folyamatos munkavégzéshez, ugyanakkor különböző személyes problémák, pszichológiai zavarok, személyiségvonások, addiktológiai rendellenességek és más nehézségek megakadályozzák ezeket az embereket abban, hogy megfelelően képviseljék érdekeiket a munkaerőpiacon. Ha ezek az emberek megfelelő segítséget, támogatást, felkészítést, tanácsadást kapnak, problémáik kezelhetővé válnak, és a program hozzájárulhat rehabilitációjukhoz.

 

A projekt alapját képezi a munkaerő-piacról tartósan kiszorult, többszörösen hátrányos helyzetű álláskeresők részére munkaerő-piaci ismeretek nyújtása. Célul tűztük ki továbbá, hogy a közösségben lezajló csoportfolyamatok segítsék a tagokat a munka világába való reintegrálódáshoz. A csoportban megszerzett saját élményű tapasztalatok, a munkaerőpiaci tréning, a szolgáltatások eléréséről való tájékoztatás és a kommunikációs készségek fejlesztése segíti a tagokat a munkanélküliség okozta hátrányok leküzdésében.

Feladatunknak tartjuk, hogy csökkentsük a munkanélküliség által érintett szociálisan hátrányban lévő személyek izolációját, segítsük visszaszerezni önértékelésüket. Lehetőséget teremtsünk az érdekérvényesítésük megvalósítására.

 

Hosszú távú célkitűzések:

 

 • Tatabányán  az alacsony iskolai végzettségű, munkaerő piacról kirekesztett szergregált lakókörnyzetében élő roma (30fő), illetve Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (30fő), foglalkoztathatóságának növelése.
 • A több szempontból hátrányos helyzetű emberek irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak kognitív viselkedésterápia módszerével történő korrigálása, és egyéni esetkezelés által a társadalmi re-integrációjuk segítése.
 • Közvetlen kedvezményezettek köre
 • Tatabánya szegregált lakókörnyeztében élő romák (30fő),
 • Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek, akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, és akik sem a munkaügyi, sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek; (30fő)

 

 

A pályázat célcsoportjai az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező nem foglalkoztatott emberek:

 

Olyan

 

 • munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása);
 • inaktív emberek (munkaügyi központ igazolása és a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata);akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes    szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek.

 

 

Kiemelt célcsoportok:

 

 

 • romák (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata - önbevallás),
 • szegregált lakókörnyezetben élők (önkormányzat vagy területileg illetékes szociális szolgáltatást nyújtó szervezet);
 • munkatapasztalattal nem rendelkezők (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata - önbevallás);
 • akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata – önbevallás);
 • olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek (munkaügyi, illetve a pályázó szervezet igazolása);
 • azon Szociális törvény szerinti hajléktalan személyek, akiknek segítő intézménnyel   nincs kapcsolatuk ill. kapcsolat esetén a segítői folyamat elejéntartanak, és ezért a foglalkoztatás és az önálló életvitel felé vivő első képességfejlesztő lépésekre van szükségük.

 

 

Nem lehet a célcsoport tagja:

 

 

 • aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a projekt indulásának időpontjában;
 • aki 2008. január 1-ét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon benyújtotta;
 • aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt indulásának időpontjában;
 • aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt, vagy a programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt.

 

 

Várható eredmények:

 

A projektbe bevont 60 főből minimum 55 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak. Várhatóan 15 fő sikeres képzési vizsgát tesz, és minimum 8 fő visszailleszkedik a munkaerőpiacra.

 

Fejlesztési szakasz

 

A projekt céljaival összhangban a célcsoport tagjainak a testi és mentális állapot folyamatos fejlesztését szem előtt tartva elsősorban a munkavégzésre és/vagy képzésre való alkalmasságot és motiváltságot kell elérniük egy alap 200 órás pszicho-szociális felkészítő tréningen. A szakmai tudás elsajátítása, ill. munkába állás csak ezután következhet.

 

1. Csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása

1.1. 200 órás pszicho-szociális felkészítés valamennyi projektrésztvevő számára, melynek tartalmi elemei a következők

1.1.1 szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése;

1.1.2. tanulási- és munkamotiváció erősítése

1.1.3. kulcs kompetenciák fejlesztése pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége;

1.1.4. álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok;

1.2  egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése a trénerek bevonásával

2.  Egyénre szabott, az elhelyezkedést gátló problémákra irányuló tevékenységek, melyek a projektrésztvevők meghatározott hányadát érintik.

2.1 állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok, mely elsősorban a hátrányos helyzetű emberek, önbizalomhiányára épül.

 

A munkára való motiváció egyik legfontosabb összetevője az önbizalom, önértékelés. Tartósan munkanélküli embereknél az önértékelés romlik, a munka, a kereset hiánya, a munkaszerzés során tapasztalt kudarcok alacsony önértékelés kialakításához vezethetnek. Minél alacsonyabb az önértékelés, annál nagyobb az esély a munkába állás sikertelenségére. Az önértékelés, önbizalom fokozása pedig hozzájárulhat a pozitív énkép kialakításához, illetve sikeres munkahelyi beilleszkedéshez

 

2.2 személyiségfejlesztő tréning

2.3 konfliktuskezelési tréning

2.4. funkcionális analfabetizmus felszámolása;

2.5  tanulástechnikai trén ing, a képzettséget szerezni kívánók számára.

2.6  felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, család kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával;

2.7  szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása (kiemelten a az alkoholizmus, és a játékszenvedély)

A projektbe bevontak és belépni szándékozók számára szervezett folyamatos és nyitott csoport, az életvezetési gyakorlatokra, a munkaerő-piaci szereplés problémáira tematizálva. A csoportülésekre hetente, alkalmanként három órában került sor.

A projekt nem titkolt célja támogatni és segíteni a résztvevők önsegítő csoportjának kialakítását. Az egyesületi koordináció alatt működő csoport elsősorban a pszichés, depressziós problémával küzdő családanyák segítését tűzte ki célul.  Erre azért van szükség, mert tapasztalatok szerint az önérvényesítés, csoportos problémakezelés szempontjából az önsegítő csoportok jelentős szerepet játszhatnak. Az önsegítő csoport egyfajta "utókezelő" csoportként erősíti a résztvevők önbizalmát, tapasztalataik feldolgozását, perspektívikus gondolkodásukat. Az így létrejövő önsegítő csoportok a megerősödött szociális háló civil erőforrásává válhatnak a probléma egyéni és társadalmi szintű kezelésében.Ezen önsegítő csoportok, természetüknél fogva újabb hasonló csoportokat hozhatnak létre a szükségleteknek megfelelően, melyek egyben erősítik a helyi társadalomban valamilyen hátránnyal élők  érdekérvényesítését.

 

A tréningek folyamatosan, egymást követő munkanapokon vagy egy-egy munkanap kihagyásával zajlanak, ezért a tréning napjain a résztvevők megélhetését étkezés és képzési támogatás formájában biztosítjuk.

 

3. Képzési tanácsadás, és képzésbe segítés, képzésben történő részvételre felkészítés (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

3.1 képzéssel kapcsolatos információ

3.2 általános iskolai végzettség hiányában a végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása

3.3   szakképzésbe való bekapcsolódás segítése a 8 általános iskolát végzett személyek esetében;

3.4 OKJ-s képzési lehetőségek felkutatása, képzés támogatása

3.5 a célcsoport az egyéni szolgáltatási és fejlesztési terv részét képező képzés idejére díjazás, illetve étkezés biztosítása

4. Munkaügyi tanácsadás, munkába segítés, munkába állítás (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

4.1 befogadóbb munkáltatói attitűd kialakít ására, egy db fórum szervezése a munkaadók részére segítő programok szervezése;

4.2 munkába állással kapcsolatos tanácsadás, eléréshez segítségnyújtás;

style="text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px;">5. Fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek

5.1 a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül  mentori szolgáltatással, kapcsolatügyelettel

 

Az esetmenedzserek klienseikre koncentrálva folyamatos egyénre szabott pszichoszociális támogatást biztosítanak úgy, hogy végső cél az egyén önállóvá válásának elérése. Megfelelő kapcsolattartással, gyorsasággal tudja megelőzni azt, hogy az alkalmazásban lévők lemorzsolódjanak, kikerüljenek a projektből, valamint nyomon tudja követni mindazon munkába állt embereket, akik a projektben részt vesznek.

 

5.2 a program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas helyiség kialakítása (felújítással), akadálymentesítés

 

5.3 Együttműködés,szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében;

 

5.4 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során negyedévente három közös megbeszélés megtartása;

5.5 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;

5.6 szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára

5.7 a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítése)

 

A projekt indításának háttere az egyesület elmúlt években megvalósított HEFOP 2.3.2.-es projektjeinek tapasztalata, mely szerint a gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt.

Ahhoz, hogy az emberek boldoguljanak, megélhetésre, munkára van szükségük. Ahhoz, hogy minél többen dolgozhassanak, a jelenleginél képzettebb, a gazdaság változásaihoz könnyebben alkalmazkodó emberekre van szükség. Az emberek esélyeit, alkalmazkodóképességét a céltudatos képzés és az életkörülmények javítása is növeli.

Csak akkor lehet sikeres egy reintegrációs program, ha a bevont embereket segítjük abban, hogy képesek legyenek megfelelni a vállalatok és a folyamatos technológiai újítások támasztotta elvárásoknak, versenyképes és naprakész tudással rendelkezzenek. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés.

Célunk biztosítani annak feltételeit, hogy az emberek ötvözhessék a tanulást és a munkavégzést, a képzési lehetőségek pedig mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

 

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010

 

 

Szakmai vezető:

Balatoni Ágnes

Tel: 34/301-021

E-mail: uszse@chello.hu

 

 

Projektmenedzser:

Lőrincz Norbert

Tel: 34/301-021

E-mail: uszse@chello.hu