A A A

LÉPÉSről - L.É.P.É.S.-re Projekt

"LÉPÉSről - L.É.P.É.S.re" Program

Létbiztonság Érdekképviselet Pályaorientáció Értékközvetítés Segítségnyújtás

                                         

 

Projekt bemutatása


Projekt indokoltsága

 

Magyarországon a társadalmi kirekesztés egyik megjelenési formája a munkaerő piacról való kiszorulás, mely különösen sújtja a munkaképes korú romákat és a 45 év feletti nőket. Helyzetüket súlyosbítja, hogy jelentős hányaduk csak 8 általános, vagy annál is alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik.

 

Előző HEFOP 2.3.2-es programunkban a Mozgó Információs Bázisként használt mikrobuszunkkal feltérképeztük a megyét és ennek segítségével vontuk be Projektünkbe a látens munkanélkülieket. Ezen gyakorlati tapasztalatok alapján a 8 általános alatti és a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma sokkal nagyobb, mint amit a Munkaügyi Központ nyilvántart (8 ált. alatt: 350 fő, 8 ált. végzettség: 2933 fő). Meglátásunk szerint ez a szám min. kétszeres lehet.

 

A roma származásúak többsége még befejezett általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, szakmunkásképző iskolát általában csak a férfiak végezték el, ők is csak kis %-ban, érettségi, vagy ennél magasabb iskolai végzettség csak elvétve található körükben.

Foglalkoztatásuk többségében időszakos, sok esetben a közmunka programokra korlátozódik. A tartósan foglalkoztatottak aránya meglehetősen alacsony. A helyzet a kistérségben rosszabb, miután nem működnek hasonló közmunka programok.

 

Ma már a legtöbb munkáltató megköveteli a legalább 8 általános iskolai végzettséget, de a legtöbb esetben valamilyen szakképzettség meglétét is, így az alacsony iskolai végzettségűeknek nem marad más esélyük a munkaerő-piacon való bent maradásra, mint hogy tovább képezzék magukat.

Sajnos az idősebb korosztály nincs felkészítve a mobilitásra, az EU-hoz való csatlakozással járó gyors gazdasági változások okozta kihívásokra (többszöri munkahelyváltás, továbbképzések, átképzések, stb.), szerkezeti átalakulásokra. Gyászreakciókkal élnek meg minden elbocsátást, újrakezdésre nincs erejük, ez pedig komoly gátló tényezője az egyéni munkavállalási érdekérvényesítés képességének.

A tartósan munkanélküli embereknek először a munkavégzésre és/vagy képzésre való alkalmasságot és motiváltságot kell elérniük, a szakmai tudás elsajátítása, ill. a munkába állás csak ezután következhet.

 

Projekt céljai, várható eredményei, általános cél:

Hozzájárulás a célcsoport szegénységének és társadalmi kirekesztődésének csökkentéséhez, munkaerő-piaci reintegrációjához, munkaviszonyának hosszú távú megtartásához.

 

Konkrét célok

 • Tatabányán és térségében élő, elsősorban az aktív korú alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező munkanélküli emberek képzésbe és/vagy munkába helyezése támogató szolgáltatások révén.
 • Munkaerő -piaci elhelyezkedést illetően egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex fejlesztő, támogató szolgáltatások biztosítása a munkaerőpiacra való bejutáshoz, a beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése tréningmódszerekkel
 • konkrét ismeretek átadása
 • a gyenge munkavégző képesség fejlesztése
 • alkalmazkodási nehézségek leküzdése
 • a munkavégzésre való motiváció erősítése
 • a munkavégzésre való képesség - testi, lelki egészség - fejlesztése
 • a munkavállalói és munkáltatói elvárások és lehetőségek összehangolása
 • munkáltatói oldalnál a program iránti bizalmának elérése
 • munkáltatói oldalnál a hátrányos helyzetű elesett emberekkel szembeni fogadókészségének, nyitottságának elérése, esély biztosítása
 • Szakképzésbe való bekerülést elérendő
 • a tanulási nehézségekkel küzdő, motiválatlan csoportok gyakorlat- és siker-orientált képzési formáinak kifejlesztése
 • figyelemkoncentrációs fejlesztése
 • pályaorientáció
 • alapismertek pótlása, felzárkóztatás
 • aktív tanulási készségek, életviteli kompetenciák elsajátításának segítése
   

Várható eredmények

 

Az igénybe vett szociális ellátások száma csökken a projekt következtében

 • társadalmi kirekesztettség enyhülése, illetve megszűnése, szociális- és gazdasági helyzetének javulása
 • individuális, a munkával összefüggő képességek fejlődése
 • önfejlesztésre, segítség elfogadására, munkavégzésre való motiváció erősödése
 • egyéni és családi problémák javulása

Célcsoport közvetlen kedvezményezettek köre

 

A kiválasztott célcsoport 60 fő, ebből min. 36 fő a szolgáltatások eredményeként képzésbe, vagy foglalkoztatásba kerül.

A célcsoport kiválasztásánál fő szempont, hogy a projektbe bekerült személyek a leírt jellemzők alapján megfelelő módon reprezentálják a térség hasonló problémákkal rendelkező munkanélküli lakosait (hajléktalanok, romák, alacsony iskolai végzettségűek, elavult nem piacképes szakképzettséggel rendelkezők nők, fogyatékosok, stb.).

 

A célcsoport összetétele

 • halmozottan hátrányos helyzetű emberek
 • munkanélküliek
 • szociális támogató háttér nélküliek
 • társadalmi kirekesztést elszenvedő csoportok (romák, leszokott szenvedélybetegek, stb.)
 • peremhelyzetű csoportok (hátrányos helyzetű településeken, tartósan rossz anyagi helyzetben lévők, stb.)
 • családfenntartóként gyermekét egyedül nevelő szülő (különösen fogyatékos beteg gyerek)
 • 45 év felettiek, alacsony iskolai végzettségűek tartósan betegek (saját, a gyerek, illetve hozzátartozó betegsége, mely akadályozza a munkavállalásban)

A célcsoportot jellemző problémák, szükségletek

 

 • gyenge munkavégző és alkalmazkodóképesség, beilleszkedési problémák
 • tanulási nehézségek
 • megküzdési, érdekérvényesítő képességek hiánya
 • családszervezési, menedzselési képességek hiánya
 • gyermeknevelési problémák
 • családi és munkahelyi feladatok, felelősségek összeegyeztetése

Közvetett kedvezményezettek köre

 

 • a résztvevő humán, szociális segítő intézmények munkatársai, partnerként tevékenykedő egyesületek, valamint rajtuk keresztül az alkalmazott programok továbbvitelével, kiszélesítésével a projektből kimaradó, saját klienseik (a program ösvényt nyithat a munka világa felé, megkönnyíti a helybéli szakemberek munkáját, példaértékű lehet számukra)
 • a projektben résztvevők által létrehozott önsegítő csoportok, melyek tagjai nem vesznek részt közvetlenül a projektben, de hasonló problémával küzdenek, mint a projektben résztvevők (a program segíti e csoportok létrejöttét)
  családtagok, elsősorban a gyerekek (életkörülményeik javulnak a célcsoport tagjain keresztül)